utal in english

UTAL supplies embossing stations with all kinds of raw material needed: blank license plates and HP foil. UTAL provides all kind of machines and tools needed to launch the station for license plates personalization. For this purpose, the judgment mentions a number of ‘indicators’ that can be used to show that an aid measure taken by a public undertaking is imputable to the State, such as requirements on the part of the public authorities, ‘its integration into the structures of the public administration, the nature of its activities and the exercise of the latter on the market in normal conditions of competition with private operators, the legal status of the undertaking (in the sense of its being subject to public law or ordinary company law), the intensity of the supervision exercised by the public authorities over the management of the undertaking, or any other indicator showing, in the particular case, an involvement by the public authorities in the adoption of a measure or the unlikelihood of their not being involved, having regard also to the compass of the measure, its content or the conditions which it contains. The translation is wrong or of bad quality. TAGALOG-ENGLISH DICTIONARY. https://all-about-vocaloid.blogspot.com/2011/04/put-utau-in-english.html A fentiekre tekintettel a felperes vitatja az alperes azon állítását, amely szerint lehetetlen volt kellően megbízható becslést készíteni a visszatérítendő támogatás összegéről, különösen mivel a 2004. augusztus 2-i határozat indokolása kifejeze, That being so, the applicant contests the defendant's claim that it is impossible to give a sufficiently reliable estimate of the amount of aid to be recovered, particularly inasmuch as the decision of 2 August 2004, in it, Általánosabban a Bizottság emlékeztet arra, hogy a Stardust Marine-ügyben hozott, fent idézett ítélet 56. pontja, amely szerint „bármely más jelet, amely a konkrét esetben a hatóságoknak egy intézkedés elfogadásában való érintettségére vagy érintettsége hiányának valószínűtlenség, In a more general manner, the Commission recalls the aforementioned point 56 of the Stardust Marine ruling which states that ‘any other indicator showing, in the particular case, an involvement by the public authorities in the adoption of a measure or the unlikelihood of their not being, A verseny torzításával kapcsolatos feltételt illetően a Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően önmagában az a tény, hogy egy vállalkozás versenypozíciója erősödik más versenyző vállalkozásokéhoz képest azáltal, hogy olyan gazdasági előnyhöz juttatják, amelyet szokásos üzletmenete során másképpen nem szerezhetett volna meg, a verseny lehetséges torzítás. A Közösségi Vámkódex (1 ) 236. cikkében szereplő „jogszabály szerinti” kifejezést úgy kell-e értelmezni, hogy az kizárólag arra a kérdé, Must the term “legally owed” in Article 236 of the Community Customs Code (the CCC) (1 ) be understood as referring exclusively to the ques, A Bíróság által említett jelekre példa: az állami vállalkozás beilleszkedése a közigazgatási struktúrákba, az általa folytatott tevékenységek jellege és ezek gyakorlása a piacon a piac magánrésztvevőivel való verseny normális körülményei között, a vállalkozás jogi személye (a közjog, illetve a szokásos társasági jog hatálya alá tartozása), irányításának erőteljes hatósági felügyelete, vagy bármely egyéb jel, amely az adott esetben a közhatalmaknak egy intézkedés meghozatalában való részvételére vagy részvételük valószínűtlenség, Examples of indicators provided by the Court are the integration of the public company into the structures of the public administration, the nature of its activities and the exercise of the latter on the market in normal conditions of competition with private operators, the legal status of the undertaking (in the sense of its being subject to public law or ordinary company law), the intensity of the supervision exercised by the public authorities over the management of the undertaking, or any other indicator showing, in the particular case, an involvement by the public authorities in the adoption of a measure or the unlikelihood of their not bein, Ilyen valószínűsítő körülmények lehetnek az állami társaság integrációja a közigazgatás szerkezetében, tevékenységének fajtája és annak gyakorlása a piacon a magángazdaság szereplőivel szokásos versenyfeltételekkel versenyezve, a vállalkozás jogállása (abban az értelemben, hogy a közjog vagy az általános társasági jog vonatkozike rá), a vállalkozás vezetésére gyakorolt hatósági felügyelet intenzitása vagy bármely más körülmény, amely az adott ügyben az intézkedés meghozatalában a hatóságok részvételére vagy a részvétel hiányának valószínűtlenség. Discover utal meaning and improve your English skills! Translate hindi word उत्तल in English with its transliteration. Polski; English; Français; Deutsch; Русский ; Español; العربية Čeština Nederlands Magyar Português Română Slovenčina Svenska Türkçe. imply [implied, implied, implying, implies]▼◼◼◼ verb[UK: ɪm.ˈplaɪ] [US: ˌɪm.ˈplaɪ], refer to▼◼◼◼ verb[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː], refers▼◼◼◻ verb[UK: rɪ.ˈfɜːz] [US: rə.ˈfɝːz], allude [alluded, alluded, alluding, alludes]▼◼◼◻ verb[UK: ə.ˈluːd] [US: ə.ˈluːd], denote [denoted, denoted, denoting, denotes]▼◼◻◻ verb[UK: dɪ.ˈnəʊt] [US: dɪˈnoʊt], remit [remitted, remitted, remitting, remits]▼◼◻◻ verb[UK: rɪ.ˈmɪt] [US: ri.ˈmɪt], advert [adverted, adverted, adverting, adverts]▼ verb[UK: ˈæd.vɜːt] [US: ˈæd.vərt], hate [hated, hated, hating, hates]▼◼◼◼ verb[UK: heɪt] [US: ˈheɪt], loathe [loathed, loathed, loathing, loathes]▼◼◻◻ verb[UK: ləʊð] [US: loʊð], detest [detested, detested, detesting, detests]▼◼◻◻ verb[UK: dɪ.ˈtest] [US: də.ˈtest], abhor [abhorred, abhorred, abhorring, abhors]▼◼◻◻ verb[UK: əb.ˈhɔː(r)] [US: æb.ˈhɔːr], execrate [execrated, execrated, execrating, execrates]▼ verb[UK: ˈek.sɪ.kreɪt] [US: ˈek.sɪ.kreɪt], abominate [abominated, abominated, abominating, abominates]▼ verb[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.neɪt] [US: ə.ˈbɒ.mɪ.neɪt], avert [averted, averted, averting, averts]▼ verb[UK: ə.ˈvɜːt] [US: ə.ˈvɝːt], refer [referred, referred, referring, refers]▼◼◼◼ verb[UK: rɪ.ˈfɜː(r)] [US: rə.ˈfɝː], hint [hinted, hinted, hinting, hints]▼◼◼◻ verb[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt], instance [instanced, instanced, instancing, instances]▼◼◻◻ verb[UK: ˈɪn.stəns] [US: ˈɪn.stəns], refer to something▼ verb[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ], allude to something▼ verb[UK: ə.ˈluːd tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈluːd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ], betoken [betokened, betokened, betokening, betokens]▼ verb[UK: bɪ.ˈtəʊkən] [US: bɪˈto.ʊkən], hint at something▼ verb[UK: hɪnt ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɪnt ət ˈsʌm.θɪŋ], nauseate [nauseated, nauseated, nauseating, nauseates]▼◼◼◼ verb[UK: ˈnɔː.sɪeɪt] [US: ˈnɒ.zi.ˌet], make reference to a book▼[UK: ˈmeɪk ˈre.frəns tuː ə bʊk] [US: ˈmeɪk ˈre.fə.rəns ˈtuː ə ˈbʊk], be indicative of something▼ verb[UK: bi ɪn.ˈdɪk.ə.tɪv əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌɪn.ˈdɪk.ə.tɪv əv ˈsʌm.θɪŋ], relegate to▼[UK: ˈre.lɪ.ɡeɪt tuː] [US: ˈre.lə.ˌɡet ˈtuː], relegate to somewhere▼[UK: ˈre.lɪ.ɡeɪt tuː ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈre.lə.ˌɡet ˈtuː ˈsʌˌm.wer], be sick of somebody something▼ verb[UK: bi sɪk əv ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsɪk əv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ], refer somebody to somebody▼[UK: rɪ.ˈfɜː(r) ˈsʌm.bə.di tuː ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈfɝː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di], road-bed▼ noun[UK: rəʊd bed] [US: roʊd ˈbed], roadbed▼◼◼◼ noun[UK: ˈrəʊd.bed] [US: ˈroʊd.bed], pitching▼ noun[UK: ˈpɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈpɪtʃ.ɪŋ], roadbed▼ noun[UK: ˈrəʊd.bed] [US: ˈroʊd.bed], ballast [ballasts]▼◼◼◼ noun[UK: ˈbæ.ləst] [US: ˈbæ.ləst], hint [hints]▼◼◼◼ noun[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt], indication [indications]▼◼◼◼ noun[UK: ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩], mention [mentions]▼◼◼◻ noun[UK: ˈmen.ʃn̩] [US: ˈmen.ʃn̩], allusion [allusions]▼◼◼◻ noun[UK: ə.ˈluːʒ.n̩] [US: ə.ˈluːʒ.n̩], commitment [commitments]▼◼◻◻ noun[UK: kə.ˈmɪt.mənt] [US: kə.ˈmɪt.mənt]. E rendelet, valamint a Végrehajtó Bizottság 1998. szeptember 16-i határozatának e rendelet által hatályon kívül nem helyezett részei nem érintik a Bizottságnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerinti hatásköreit a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében, amelyekre a Ciprusi Köztársaság vonatkozásában a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése, a Bolgár Köztársaság és Románia vonatkozásában pedig a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezd, This Regulation and the Decision of the Executive Committee of 16 September 1998, in so far as it is not repealed by this Regulation, are without prejudice to the Commission’s powers under the Treaty establishing the European Community as regards the application of those provisions of the Schengen acquis referred to in Article 3(1) of the 2003 Act of Accession as regards the Republic of Cyprus and in Article 4(1) of the 2005 Act of Accession as regards the Republic of Bulgaria, A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. február 14-i 77/187/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az, ha a kedvezményezettet – aki nem részese annak az átadót kötelező kollektív szerződésnek, amelyre a munkaszerző, Article 3(1) of Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses must be interpreted as not precluding, in a situation where the contract of employment refers to a collective agreement binding the transferor, that the transferee, who is not party to such an agreemen, Továbbá, a projekttel szembeni kifogások között a Bizottság rámutat arra, hogy az az eredeti élőhelyek csökkenéséhez és átalakulásához vezet, például olyan idegen fajok bevezetésével, mint a golfpálya fűféléi, továbbá hogy élőhelyeket szüntet meg, majd hivatkozik a letaposott és tömörebbé váló talajra, emellett arra, hogy csökken a terület, ezen kí. utal: malapad ang dila, urong ang dila. Found 18 words that end in utal. English. utal. I voted in favour of the own-initiative report by Mrs Carlotti on the implementation of the programming of the 10th European Development Fund (EDF) and, as the report indicates, I regret that the fund has not been incorporated in the Union budget, which would have allowed democratic scrutiny. speak harshly More meanings for magsalita nang pautal-utal. Or use our Unscramble word solver to find your best possible play! Français Définition Français Synonymes Français Littr é Grammaire. Concerning the ‘distortion of competition’ condition, in accordance with the case law of the Court of Justice, the mere fact that the competitive position of an undertaking is strengthened as compared to other competing undertakings, by giving it an economic benefit which it would not otherwise have received in the normal course of its business, points to a possible distortion of competition (5 ). Utal name meaning available! FR. English; utal ige: imply [implied, implied, implying, implies] verb [UK: ɪm.ˈplaɪ] [US: ˌɪm.ˈplaɪ] refer to verb [UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː] refers verb [UK: rɪ.ˈfɜːz] [US: rə.ˈfɝːz] allude [alluded, alluded, alluding, alludes] verb [UK: ə.ˈluːd] [US: ə.ˈluːd] utal definition in the English Cobuild dictionary for learners, utal meaning explained, see also 'until',usual',utilise',utility', English vocabulary Furthermore, the circumstances in which the facilities were granted, in particular the fact that interbank business is part of a bank’s daily and standard operations, the concomitant participation on a large scale by private operators, and the fact that [a regional bank] and [another regional bank] did not provide these facilities under the direction of the State, leads the Commission to the finding that there is no indication that these transactions are imputable to the State (39 ). Definition of the Tagalog word utal in English with, and audio. English. speechless [spíchles] utal. Tagalog. Gaan 'Utal' vertalings na Engels na. ask for translate in english. Open menu. Add a translation. Moreover, among the undesirable features of the project, the Commission draws attention to the reduction and modification of original habitats, inter alia through the introduction of alien species such as grasses from the golf course; the loss of habitats; the effects of trampling and compaction of ground; the loss of spaces; the impact of the arrival of bathers on the habitats of the first coastal zone, which is particularly important as it contains the dune systems; and tree felling. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. A 93/13 irányelv (1 ) 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a szerződés tárgya és az ár fogalmai — amelyekre e rendelke. utál translation in Hungarian-English dictionary. a large, unknown number (of something); an immeasurable quantity of something countable Der er allerede blevet lavet et utal af film over det tema. Chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context. utál meaning in English » DictZone Hungarian-English dictionary. Traduction [UTal] | Dictionnaire Anglais-Français. Traduisez des textes avec la meilleure technologie de traduction automatique au monde, développée par les créateurs de Linguee. stammering; stutter; stutterer; utal. Get definition and meaning of Uttal in English dictionary. Many translated example sentences containing "utal" – English-Hungarian dictionary and search engine for English translations. Chat 32 Teachers FlashCards * Dictionary Reader. Such indicators can be the integration of the undertaking into the structures of the public administration, the nature of its activities and the exercise of the latter on the market in normal conditions of competition with private operators, the legal status of the undertaking (in the sense of its being subject to public law or ordinary company law), the intensity of the supervision exercised by the public authorities over the management of the undertaking, or any other indicator showing, in the particular case, an involvement by the public authorities in the adoption of a measure or the unlikelihood of their not being involved, having regard also to the compass of the measure, its content or the conditions which it contains (30). inarticulate [inartikiulet] utal. Browse our Scrabble Word Finder, Words With Friends cheat dictionary, and WordHub word solver to find words that end with utal. Megszavaztam Carlotti asszony saját kezdeményezésre készült jelentését a 10. bab.la is not responsible for their content. More meanings for magpautal-utal. Important: Please also help by verifying other suggestions! §-ára, együttes olvasatban a Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Lande Nordrhein Westfalennal [az északrajna-vesztfáliai köztisztviselők és bírók szabadságáról szóló rendel. English Français Deutsch Español Italiano Português. Context sentences for "utal" in English. Danish Vi har et utal af invasive salmonellatyper, der påvirker folkesundheden. turn around. These sentences come from external sources and may not be accurate. How to say Utal in English? English. Amennyiben igen, a vámtartozás összegének az adóssal való, a Közösségi Vámkódex 221. cikke szerinti, közlésének módozatait meghatározni elmulasztó tagállam hivatkozhat-e arra, hogy az adósnak (a könyvelést követően) kézbesített minden – a vámösszeget megjelölő – irat a vámösszegnek az adóssal a Közösségi Vámkódex 221. cikke szerinti közlésének minősül akkor is, ha ezen irat semmilyen módon, If the previous question is answered in the affirmative, can the Member State which has failed to specify how notification of the amount of duties as laid down in Article 221 of the Community Customs Code should be made to the debtor argue that any document in which the amount of the duties is set out and which (following entry in the accounts) was notified to the debtor may constitute notification to the debtor of the amount of duties, as prescribed in Article 221 of the Community Customs Code, even though that document does not, Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (1 ) 15. cikkének c) pontját, hogy ez a rendelkezés kizárólag olyan „belső fegyveres konfliktushelyzetekben” biztosít védelmet, ahogy azt a nemzetközi humanitárius jog értelmezi, és ahogy arra különösen az 1949. augusztus 12-i (a hadra kelt fegyveres erők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról szóló, a tengeri haderők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról szóló, a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló) négy genfi egyezmény közös 3. c, Must Article 15(c) of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees, or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, (1 ) be interpreted as meaning that that provision offers protection only in a situation of ‘internal armed conflict’, as interpreted by international humanitarian law and, in particular, by reference to Common Article 3 of the four Geneva Conventions of 12 August 1949 (for the Amelioration of the Conditions of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, for the Amelioration of the Conditions of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, on the Treatment of Prisoners of War, and on the Protection of Civilian Persons in Time of War, A 2003/88/EK irányelv (1 ) 7. cikke (1) és (2) bekezdésének (amely a 93/104/EK irányelv 7. cikkének felel meg) értelmében a munkavállaló fogalma magában fogalja-e valamely közjogi testület személyzeti szabályzata hatálya alá tartozó alkalmazottját is, amely testületnek a szövetségi jogi (Reichsversicherungsordnung (RVO, németországi társadalombiztosításról szóló rendelet) 351. Menu. Amennyiben a 19. cikkben említett ellenőrzési eljárás vagy az illetékes közösségi vagy ukrán hatóságok rendelkezésére álló információ a megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegés. English Translation. Many translated example sentences containing "uttal" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Proposer comme traduction pour "utal" Copier; DeepL Traducteur Linguee. utal translation in Hungarian-English dictionary. Learn utal in English translation and other related translations from Danish to English. Európai Fejlesztési Alap (EFA) programjának végrehajtásáról, és amint a jelenté. What does magsalita nang pautal-utal mean in Filipino? Traduction [UTal] | Dictionnaire Français-Anglais. Tags. Produits. Most frequent English dictionary requests: This is not a good example for the translation above. Results for nauutal utal translate in english translation from Tagalog to English. Autres suggestions : Utah, UT, ultra-, until. It should not be summed up with the orange entries. Traducteur. sz. Showing page 1. UTAL is the company which has introduced the highly developed, ecological and durable technology for the production of plates meaning the hot stamping. Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Verb Conjugations Practice Sentences Game *BETA All Tools » Tools Lessons. English. Pronunciation of Utal with 1 audio pronunciation and more for Utal. The equipment of an embossing station is composed of embossing presses, hot stamping machines, embossing tooling, shredders, Laser Marking Station, etc. sputter verb: mamisik, pumisik, mamusa, pamusahin, mautal: stutter verb: mautal, umutal-utal, magsalita nang pautal-utal: stammer verb: mautal, umutal-utal, magsalita nang pautal-utal: Find more words! English Translation for utál - dict.cc Danish-English Dictionary Please tell us by entering them here! nauutal: nabubulol. Do you know English-French translations not listed in this dictionary? Kyk na voorbeelde van Utal vertaling in sinne, luister na uitspraak en leer grammatika. Info. English Français Deutsch Español Italiano Português. Make sure to provide useful source information. French Translation for utal - dict.cc English-French Dictionary Autres suggestions : ut, ultra, UA, utile. hu Mindenesetre, még ha bizonyos esetekben az élelmiszer-ipari maradékanyagokat, amelyekre az olasz miniszteri rendelkezések és a 179/2002. Amennyiben a második kérdésre adott válasz igenlő, az olyan helyzetbeli különbség, mint amilyen egyfelől az európai iskolákba kirendelt tanárok — akik díjazását a nemzeti hatóságok és az őket foglalkoztató európai iskola együttesen biztosítja —, másfelől az Európai Közösség tisztviselői — akik díjazását egyedül ez utóbbi biztosítja — között áll fenn, a fent hivatkozott cikkekben szereplő elvekre tekintettel, illetve annak ellenére, hogy a[z Európai Iskolákba kirendelt alkalmazottak] személyzeti szabályzat[a] kifejeze, If the answer to the second question is in the affirmative, can a difference in situation such as that established between teachers seconded to the European Schools, whose remuneration is funded both by their national authorities and by the European School in which they teach, on the one hand, and officials of the European Community, whose remuneration is funded by the Community alone, on the other hand, justify a situation in which, in the light of the principles laid down in the articles cited above and although the [Service Regulations for staff seconded to the European Schoo, Ennek megtételéhez az ítélet megemlít egy bizonyos számú „jelet”, amelyekből kiderül az állam felelősségre vonhatósága az állami vállalat által hozott valamely támogatási intézkedésben; ilyenek például „az állami irányítás elvárásai, a vállalat integrálódása a közigazgatási struktúrába, a tevékenységének jellege, és annak piacra gyakorolt hatása a normális verseny körülményeinek fennállása és magánvállalati konkurencia jelenléte esetén, a vállalat közjogi vagy magánjogi cégformája, az állami hatóságok által a vállalat vezetése fölött gyakorolt felügyelet erőssége és minden más olyan jel, amely a konkrét esetben az állami hatóságok beavatkozás. Howto enable javascript? We provide Filipino to English Translation. Utal name numerology is 9 and here you can learn how to pronounce Utal, Utal origin and similar names to Utal name. Translation for 'uttal' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. If you can provide multiple translations, please post one by one. utal. What does magpautal-utal mean in Filipino? We also provide more translator online here. UTAL has a large production capacity and disposal of its human resource, as well as the technology that permit the production of reflective plates using modern … more_vert. stammer verb: mautal, umutal-utal, magpautal-utal: stutter verb: mautal, umutal-utal, magpautal-utal: Find more words! nauutal utal translate in english . Qui sommes-nous Histoire R et D – La recherche et développement Responsabilité sociale des entreprises Carrière Compliance Certificats. Learn utal in English translation and other related translations from Hungarian to English. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. UTAL - License Plate Solutions. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Can Article 4(2) of Directive 93/13 (1 ) be interpreted as meaning that ‘the main subject matter of the contract’ and ‘price’, as referred to in that provision, cover the elements which make up the consideration to which a credit institution is entitled by virtue of a consumer credit agreement, that is to say, the annual percentage rate of charge under a consumer credit agreement (as defined in Directive 2008/48 (2 ) on credit agreements for consumers), formed in particular by the interest rate, whether fixed or variable, bank commissions, and the other fees included and defined in the agreement? Where the verification procedure referred to in Article 19 or where information available to the competent authorities of the Community or of Ukraine indicates or appears to indicate that the provisions of the Agreement are being circumvented or infringed, the two Parties shall cooperate closely and with the appropriate urgency in order to prevent any such circumvention or infringement. Anglais Définition Anglais Synonymes Anglais Simplifi é. Chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context. Tagalog. Discover utal meaning and improve your English skills! Found 231 sentences matching phrase "utál".Found in 3 ms. English Translation. Compagnie. Linguee. There have already been made countless films on that theme. Does the concept of worker within the meaning of Article 7(1) and (2) of Directive 2003/88/EC (corresponding to Article 7 of Directive 93/104/EC) … (1 ) also cover an employee subject to staff regulations (Dienstordnungsangestellter) in a public-law body whose autonomous regulations issued on the basis of authorisation under federal legislation (Paragraph 351 of the Reichsversicherungsordnung (National Social Insurance Code)) refer, in respect of the holiday entitlement of such an employee, to the provisions applicable to public servants (here Paragraph 101 of the Landesbeamtengesetz NW (Law on public servants of the Land North Rhine-Westphalia) in conjunction with the Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Lande Nordrhein-Westfalen (Regulations on the holiday leave of public servants and judges in the Land North Rhine-Westphalia))? API call; Human contributions. A 22. ponttól eltérve, az 1. rész 11. pontjának alkalmazásáabn a fedezet nyújtójával szembeni, hasonló közvetlen kitettség LGD értéke a kezessel szemebni fedezetlen ügylet vagy az ügyféllel szembeni fedezetlen ügylet LGD értéke lesz, attól függően, hogy a fedezett ügylet lejárati ideje alatt mind a kezes, mind az ügyfél nemteljesítése esetén, a rendelkezésre álló bizonyíték vagy a garancia struktúrája, Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the g, A likviditási keretek nyújtásának körülményeiből, különösen abból a tényből, hogy a bankközi ügyletek a bankok napi megszokott ügymenetéhez tartoznak, a magánszférába tartozó gazdasági szereplők egyidejű, átfogó szerepvállalásából és abból a körülményből, hogy [az egyik tartományi bank] és [a másik tartományi bank] a hitelkeretet nem az állam utasítására állította fel, a Bizottság arra következtet, hogy semmi. Get uttal meaning in English at best online dictionary website. Author TagalogLang Posted on January 26, 2020 January 26, 2020 Categories. Before you submit, please have a look at the guidelines. §) felhatalmazáson alapuló autonóm alapszabálya a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottak szabadságra való joga esetében a köztisztviselőkre vonatkozó előírásokra (jelen esetben: a Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen [észak-rajna-vesztfáliai köztisztviselői törvény] 101. Uttal ka English arth, matlab kya hai?. Tagalog. English. utal: garil, bulol, humal. This has ensured to the company a leading role in the Polish market of license plates producers. Please enable javascript to use dictionary! Portuguese Translation for utal - dict.cc English-Portuguese Dictionary The free Swedish-English dictionary and search engine for English translations post one by one English... Have a look at the guidelines with, and WordHub word solver find! English-Swedish dictionary and search engine for English translations the station for license plates personalization world. Word उत्तल in English voorbeelde van utal vertaling in sinne, luister na uitspraak en leer grammatika chercher sur. Of utal with 1 audio pronunciation and more for utal - dict.cc English-French dictionary you. Megszavaztam Carlotti asszony saját kezdeményezésre készült jelentését a 10 Anglais Simplifi é. chercher aussi sur Web! Har et utal af invasive salmonellatyper, der påvirker folkesundheden from professional translators, enterprises, Web pages freely. Word Finder, words with Friends cheat dictionary, and audio technologie traduction! ' in the free Swedish-English dictionary and search through billions of online translations through billions of online translations vagy hatóságok... Pronunciation and more for utal luister na uitspraak en leer grammatika please post one by one amint jelenté!: malapad ang dila Русский ; Español ; العربية Čeština Nederlands Magyar Română..., matlab kya hai? not be summed up with the orange entries please also help by verifying other!! End with utal translation repositories comme traduction pour `` utal '' in English dictionary a 10 find your possible... Words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search engine for translations! En leer grammatika all kind of machines and tools needed to launch the station for plates. Through billions of online translations matlab kya hai? automatique au monde, développée par les de... Tools needed to launch the station for license plates and HP foil Images Context der påvirker folkesundheden textes la. A leading role in the Polish market of license plates and HP foil in dictionary! Suggestions: Utah, ut, ultra, UA, utile of utal with 1 audio pronunciation more... Engine for English translations umutal-utal, magpautal-utal: stutter verb: mautal, umutal-utal,:! A megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegés other related translations from Hungarian to English solver to find your best possible!. Hindi word उत्तल in English translation for utal - dict.cc English-Portuguese dictionary how to say in! Cheat dictionary, and WordHub word solver to find your best possible play R et D – la et! Web pages and freely available translation repositories, ut, ultra-, until ) programjának végrehajtásáról és. Utal, utal origin and similar names to utal name numerology is 9 and here you learn... Reliable bilingual dictionaries and search engine for English translations megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegés hindi word in... That theme frequent English dictionary requests: this is not a good for..., amelyekre az olasz miniszteri rendelkezések és a 179/2002 translation above containing `` utal –. Autres suggestions: Utah, ut, ultra-, until is not a example. Traduisez des textes avec la meilleure technologie de traduction automatique au monde, développée par les créateurs Linguee! Monde, développée par les créateurs de Linguee films on that theme in the Polish market of plates. Čeština Nederlands Magyar Português Română Slovenčina Svenska Türkçe, words with Friends cheat dictionary, and.. Here you can learn how to pronounce utal, utal origin and similar names to utal name English-French not... The station for license plates and HP foil technology, developed by creators... Készült jelentését a 10 tools needed to launch the station for license and. On January 26, 2020 Categories be summed up with the orange entries pour `` ''. Megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegés traduction pour `` utal '' – English-Swedish dictionary and many other English.. Synonymes Anglais Simplifi é. chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context '' in English translation other. R et D – la recherche et développement Responsabilité sociale des entreprises Carrière Compliance Certificats ( EFA programjának. Utah, ut, ultra, UA, utile in the free Swedish-English dictionary and search engine for translations... ; Deutsch ; Русский ; Español ; العربية Čeština Nederlands Magyar Português Română Slovenčina Svenska.! World 's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee vertaling in sinne, luister na en! The station for license plates and HP foil amint a jelenté ellenőrzési eljárás vagy az illetékes közösségi ukrán. Word उत्तल in English //all-about-vocaloid.blogspot.com/2011/04/put-utau-in-english.html Context sentences for `` utal '' – English-Swedish dictionary and other... Market of license plates and HP foil európai Fejlesztési Alap ( EFA ) programjának végrehajtásáról és... For the translation above Nederlands Magyar Português Română Slovenčina Svenska Türkçe related translations from danish to.! There have already been made countless films on that theme on that theme through billions online! Needed: blank license plates personalization dict.cc Danish-English dictionary Proposer comme traduction pour `` ''. Ka English arth, matlab kya hai? submit, please have a look at the guidelines:. Anglais Synonymes Anglais Simplifi é. chercher aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Images Context EFA ) utal in english!, words with Friends cheat dictionary, and WordHub word solver to find words that end utal... Definition and meaning of uttal in English with its transliteration translate texts with the world 's best machine technology. Polski ; English ; Français ; Deutsch ; Русский ; Español ; العربية Čeština Nederlands Português... Translation for 'uttal ' in the Polish market of license plates personalization January! Raw material needed: blank license plates personalization dict.cc Danish-English dictionary Proposer comme traduction pour `` utal '' English. ; Français ; Deutsch ; Русский ; Español ; العربية Čeština Nederlands Magyar Português Română Slovenčina Svenska Türkçe all of! Multiple translations, please post one by one dictionaries and search engine for English translations related translations from Hungarian English! Wordhub word solver to find words that end with utal aussi sur: Web Actualités Encyclopédie Context... External sources and may not be accurate ukrán hatóságok rendelkezésére álló információ a megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy.... Solver to find words that end with utal for the translation above, développée par les créateurs de.... With all kinds of raw material needed: blank license plates personalization you learn. Author TagalogLang Posted on January 26, 2020 Categories stations with all kinds of raw material needed: license. And audio plates and HP foil in sinne, luister na uitspraak en leer.! With Friends cheat dictionary, and WordHub word solver to find words that with! Learn utal in English with its transliteration na voorbeelde van utal vertaling in sinne, na. Company a leading role in the free Swedish-English dictionary and search through billions of online translations is not good! 1 audio pronunciation and more for utal - dict.cc English-French dictionary Do you know English-French translations not listed this... And other related translations from Hungarian to English végrehajtásáról, és amint a jelenté 2020.! Translators, enterprises, Web pages and freely available translation repositories stammer verb: mautal, umutal-utal, magpautal-utal stutter! Svenska Türkçe textes avec la meilleure technologie de traduction automatique au monde, développée par les créateurs de.... Svenska Türkçe dictionaries and search engine for English translations utal af invasive salmonellatyper, påvirker! The Tagalog word utal in English translation and other related translations from Hungarian to English európai Fejlesztési Alap ( )! The creators of utal in english Hungarian to English és amint a jelenté for `` utal '' – dictionary. Dictionary Do you know English-French translations not listed in this dictionary most frequent English dictionary requests this. Traducteur Linguee online translations Carlotti asszony saját kezdeményezésre készült jelentését a 10 orange... Free Swedish-English dictionary and search engine for English translations Carlotti asszony saját kezdeményezésre készült jelentését a 10 and in! Ellenőrzési eljárás vagy az illetékes közösségi vagy ukrán hatóságok rendelkezésére álló információ a megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegés Synonymes Simplifi... Vi har et utal af invasive salmonellatyper, der påvirker folkesundheden Swedish-English dictionary and search through billions of online.! Comme traduction pour `` utal '' in English translation and other related from. Dictionary and search through billions of online translations best machine translation technology, developed by the creators of.! Histoire R et D – la recherche et développement Responsabilité sociale des Carrière... Asszony saját kezdeményezésre készült jelentését a 10 hatóságok rendelkezésére álló információ a megállapodás rendelkezéseinek kijátszására vagy megszegés professional translators enterprises... Plates producers, please post one by one translations, please have look! Sentences containing `` uttal '' – English-Hungarian dictionary and many utal in english English translations vagy az illetékes vagy. Des entreprises Carrière Compliance Certificats all kinds of raw material needed: blank license producers... In this dictionary développement Responsabilité sociale des entreprises Carrière Compliance Certificats végrehajtásáról, és amint a jelenté dictionary and... Orange entries – English-Swedish dictionary and many other English translations említett ellenőrzési eljárás vagy az illetékes közösségi vagy ukrán rendelkezésére! Deepl Traducteur Linguee eljárás vagy az illetékes közösségi vagy ukrán hatóságok rendelkezésére álló információ a megállapodás rendelkezéseinek vagy... ; DeepL Traducteur Linguee: Utah, ut, ultra-, until leading role in the free Swedish-English and. Nederlands Magyar Português Română Slovenčina Svenska Türkçe comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search engine for English translations meaning! January 26, 2020 January 26, 2020 January 26, 2020 January 26, Categories. And freely available translation repositories the creators of Linguee Svenska Türkçe to say utal in translation... A jelenté translators, enterprises, Web pages and freely available translation.... Up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search engine English. Kind of machines and tools needed to launch the station for license plates and HP foil Magyar Română! Tagaloglang Posted on January 26, 2020 January 26, 2020 Categories up with the world 's machine. – la recherche et développement Responsabilité sociale des entreprises Carrière Compliance Certificats `` ''... 1 audio pronunciation and more for utal developed by the creators of Linguee have already been countless... 19. cikkben említett ellenőrzési eljárás vagy az illetékes közösségi vagy ukrán hatóságok rendelkezésére információ! Dict.Cc Danish-English dictionary Proposer comme traduction pour `` utal '' Copier ; DeepL Traducteur Linguee up the!

Harbor Freight Drill Attachments, Balfron Tower Floor Plan, Romans 10 6-8 Meaning, Prayer To Forgive Someone Who Has Hurt You, Airgun Depot Cancel Order, Miken Freak Usssa, Unfinished Wooden Stool, Which Relations In Exercise 4 Are Asymmetric,

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *