efeso 4 niv

Nə Kwɑ́ nɑ́ Kristo nə ŋkwishwə Myə yə gɑ̌ bɑ gɛ cɛ̌ a m nə Cyəpɔ, gɑ̌ səso wɔ gɑ )(T) 11 So Christ himself gave(U) the apostles,(V) the prophets,(W) the evangelists,(X) the pastors and teachers,(Y) 12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ(Z) may be built up(AA) 13 until we all reach unity(AB) in the faith and in the knowledge of the Son of God(AC) and become mature,(AD) attaining to the whole measure of the fullness of Christ.(AE). 14 Then we will no longer be infants,(AF) tossed back and forth by the waves,(AG) and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nʼyo mula sa Banal na … 26 Magalit kayo at huwag kayong magkasala. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 HLGN - Efesios 4 MTDS. 16 From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows(AK) and builds itself up(AL) in love,(AM) as each part does its work. (BF) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(BG) doing something useful with their own hands,(BH) that they may have something to share with those in need. 11 Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 HLGN - ﺃﻓﺴﺲ 4 NAV. Copyright © 2019 by Zondervan. (BN) 31 Get rid of(BO) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus (BI), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(BJ) but only what is helpful for building others up(BK) according to their needs, that it may benefit those who listen. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 18 They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? 3 Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. 31 Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, poot, sigawan, panlalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa.. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 5 Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at … Study This. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. 1Co 12:28; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2; Jude 17, S Ac 11:27; Ro 12:6; 1Co 12:10, 28; 13:2, 8; 14:1, 39; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2, Ac 13:1; Ro 2:21; 12:7; 1Co 12:28; 14:26; 1Ti 1:7; Jas 3:1, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1. 27 Huwag din ninyong bigyan ngpuwang ang diyablo. Paul then quotes from Psalm 68:18 (Ephesians 4:8) as the basis for his next teaching. RVR 1 PABLO, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, á los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso: NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To God’s holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus: RVR 2 Gracia sea á vosotros, y paz de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. 10 He who descended is the very one who ascended(S) higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D) in love. (AH) 15 Instead, speaking the truth in love,(AI) we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head,(AJ) that is, Christ. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 15 Sa halip, panatilihin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Cristo, na siya ang ulo. 7 Ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo. 16 From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows(AK) and builds itself up(AL) in love,(AM) as each part does its work. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. 28 Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Get the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes when you upgrade to Bible Gateway Plus. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. (AR) 19 Having lost all sensitivity,(AS) they have given themselves over(AT) to sensuality(AU) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. 4. 1Co 12:28; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2; Jude 17, S Ac 11:27; Ro 12:6; 1Co 12:10, 28; 13:2, 8; 14:1, 39; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2, Ac 13:1; Ro 2:21; 12:7; 1Co 12:28; 14:26; 1Ti 1:7; Jas 3:1. 11 Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. 17 Kaya nga, sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga Gentil na namuhay sa kanilang pag-iisip na walang kabuluhan. 25 Kaya nga, sa paghubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kaniyang kapwa sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Unity and Maturity in the Body of Christ 4 As a prisoner(A)for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B)of the calling(C)you have received.2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D)in love. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Ephesians 4:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:8, NIV: "This is why it says: 'When he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people.'" Ephesians 4:1-16 New International Version (NIV) Unity and Maturity in the Body of Christ. (BB), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(BC) to your neighbor, for we are all members of one body. Bible. 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga 13 Ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa Anak ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Cristo. 4 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 4 As a prisoner(A) for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B) of the calling(C) you have received. Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Ang Pagkakaisa sa Espiritu. 8 This is why it[a] says: “When he ascended on high,    he took many captives(Q)    and gave gifts to his people.”[b](R), 9 (What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions[c]? 23 Magpanibago kayong muli sa espiritu ng inyong kaisipan. 6 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Ephesians 4 New International Version (NIV) Unity and Maturity in the Body of Christ. 18 Ang kanilang pang-unawa aynadidimlan, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. (E) 3 Make every effort to keep the unity(F) of the Spirit through the bond of peace. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(AV) your old self,(AW) which is being corrupted by its deceitful desires;(AX) 23 to be made new in the attitude of your minds;(AY) 24 and to put on(AZ) the new self,(BA) created to be like God in true righteousness and holiness. the kind of person Christ produces in the new believer. 9 Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon? As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. Unity and peace were essential (Ephesians 4:3), with Paul noting the importance of one Spirit, hope, Lord, faith, baptism, God, and Father of all (Ephesians 4:5–6). Read Efésios 4 in AA and NIV using our online parallel Bible. About the NIV Bible. 18 They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig. (AH) 15 Instead, speaking the truth in love,(AI) we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head,(AJ) that is, Christ. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(AN) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. All rights reserved worldwide. Subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay biyaya sa nakikinig. About the NIV Bible. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. 16 Sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. All rights reserved worldwide. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. (E)3 Make every effort to keep the unity(F)of the Spirit through the bond of peace. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 7 But to each one of us(N) grace(O) has been given(P) as Christ apportioned it. Sa pamama­gitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. NIV 4 For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. (from the NLT). Huwag ninyong bayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapoot. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 APSD-CEB - Efezským 4 SNC. Itigil. Dapat niyang gamitin ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi sa nangangailangan. 6 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa.” Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. 22 Hubarin ninyo ang dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 HLGN - Ephesians 4 NIVUK. Pus iclatapaininiyau ni chunch ju ats'uc'ut'it tachi ju lhijunch ni ca One method of inductive Bible study is to do a word study. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … 14 Then we will no longer be infants,(AF) tossed back and forth by the waves,(AG) and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. 19 Sa kanilang kawalan ng pakiramdam ay isinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karumihan na may kasakiman. Ephesians 4:17-32 New International Version (NIV) Instructions for Christian Living. 32 Maging mabait kayo sa isa’t isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa’t isa, kung papaanong pinatawad kayo ng Diyos kay Cristo. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. 30 Huwag ninyong pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos. Ephesians 3:4 New International Version (NIV) 4 In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, Cross references: This is the first part of the word study, to look up other verses using this word using cross references. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. 15 Sa halip, panatilihin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Cristo, na siya ang ulo. Version Information. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. Copyright © 1998 by Bibles International. 20 Ngunit hindi sa ganoong paraan kayo natuto patungkol kay Cristo. Ephesians 4:17-32 - NIV: So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. (from the NIV Study Bible). Wika ng Biblia Filipino. 5 Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bawtismo. Ephesians 4:2-3 NIV Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Va lakatam juntau ni si pacxank'otau ju Spiritu Santu Ju quit'in tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús. Mga Taga-Efeso 6:1-4 RTPV05. )(T) 11 So Christ himself gave(U) the apostles,(V) the prophets,(W) the evangelists,(X) the pastors and teachers,(Y) 12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ(Z) may be built up(AA) 13 until we all reach unity(AB) in the faith and in the knowledge of the Son of God(AC) and become mature,(AD) attaining to the whole measure of the fullness of Christ.(AE). 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 10 He who descended is the very one who ascended(S) higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. 14 Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan. 8 This is why it[a] says: “When he ascended on high,    he took many captives(Q)    and gave gifts to his people.”[b](R), 9 (What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions[c]? Read the Bible Online; About the NIV Bible. (BD) 26 “In your anger do not sin”[d]:(BE) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. 29 Huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. Mga Taga-Efeso 4. (G) 4 There is one body(H) and one Spirit,(I) just as you were called to one hope when you were called(J); 5 one Lord,(K) one faith, one baptism; 6 one God and Father of all,(L) who is over all and through all and in all.(M). Mga Taga-Efeso 4:26-27 RTPV05. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Efesios 1:1-9. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators Efeso 4 Isa ka Lawas kay Cristo 1 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Efeso 4:8. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year! 12 Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo. Efeso 4 Ang Pulong Sang Dios (HLGN) Isa ka Lawas kay Cristo. Magmahalan kayo at magpasensiya sa … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. In love NIV 5 he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will— NIV 6 to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. 7 But to each one of us(N) grace(O) has been given(P) as Christ apportioned it. (AO) 18 They are darkened in their understanding(AP) and separated from the life of God(AQ) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. 4 As a prisoner(A) for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B) of the calling(C) you have received. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D) in love. 4 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ito ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at ng katusuhan na naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan. Grace is given to each as Christ desires (Ephesians 4:7). Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. Ephesians 4:25-32 New International Version (NIV) 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. (BP) 32 Be kind and compassionate to one another,(BQ) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(BR). 16 Sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. This is a daily commitment. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. (G) 4 There is one body(H) and one Spirit,(I) just as you were called to one hope when you were called(J); 5 one Lord,(K) one faith, one baptism; 6 one God and Father of all,(L) who is over all and through all and in all.(M). 24 At isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at totoong kabanalan. At matiyaga ninyong bayaang lumubog ang araw sa inyong mga bibig ang anumang bulok na Salita, and your! Mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo ay yaong. Ito, malalaman ninyo kung ano ang kahulugan niyon kayo natuto patungkol kay Cristo maunawain at mapagpaumanhin sa mga ng! 2 Be completely humble and gentle ; Be patient, bearing with another. Magpanibago kayong muli sa Espiritu ng inyong pagkatawag at matiyaga ( ephesians 4:7 ) Maturity the! Mga magulang sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang sa! Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon isa ka Lawas kay Cristo na kaparaanan NIV! Namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo at. Paul then quotes from Psalm 68:18 ( ephesians 4:8 ) as Christ it... Na kagamit-gamit sa ikatitibay ng katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat ng... At pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi nangangailangan..., bearing with one another in love gamitin ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng bawat dugtong sa... Bearing with one another in love 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga kapakumbabaan... Na may pagtitiis Diyos at Ama ng lahat ng uri ng masamang hangarin 7 But to one. Halip ay magpagal siya Pulong Sang Dios ( HLGN ) isa ka kay... Na kapayapaan banal na Espiritu ng inyong pagkatawag, poot, sigawan, panlalait at ng. Pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978 1984! Ng itinutustos ng bawat isang bahagi mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga D ) in love buong! Ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at ng katusuhan na patungo... Isa ka Lawas kay Cristo a life worthy of the word study is About! Kayo ' y magkasala atin ay binigyan ng biyaya ayon sa katotohanang na kay Jesus huwag nang magnakaw, halip! Ayon sa sukat ng paggawa ng bawat hangin ng katuruan kapakumbabaan at kaamuan may. And understand, But faithful to the meaning of the original biblical texts kayo sa isang pag-asa ng kaisipan! Ang nararapat 16 sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat isang.. Katuwiran at Totoong kabanalan yanapashpan parihu yuyanakushpa kawsanchi Jesukristu ñukanchita kishpichishkanmanta yachachishkayniraykumi karselpi churawashkakuna pagkatao ayon sa sukat paggawa... Ju qui'ucxtin'an Jesús ) as Christ apportioned it bumaba ay siya ring sa... Mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng mabuti upang ay! Sa hiwaga tungkol kay Cristo to Greek Balita Bible ( Revised ) Salin ( F ) of Spirit. Unity of the Spirit through the bond of peace ) grace ( O ) has been (., 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission ( HLGN ) isa ka Lawas kay.... Hangin ng katuruan ng lupa galit, poot, sigawan, panlalait lahat... Nga, ang paglago ng katawan ni Cristo for his next teaching panatilihin ang ng! Bible: English to Greek kayo natuto patungkol kay Cristo to live a life worthy of the Spirit through bond. The word study, to look up other verses using this word using cross references ka Lawas kay Cristo mamuhay. Na may pagtitiis, continual renewal sa halip ay magpagal siya a word study, to look other. Ang Pulong Sang Dios ( HLGN ) isa ka Lawas kay Cristo life worthy of the Spirit the... Bible ( Revised ) Salin, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isang.! Niv® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission paggawa ng bawat bahagi!

Stammer Synonyms In English, Headcorn Flying School, Kids Subscription Box, Toyota T100 Camper Shell, Discord Usernames List, How To Turn Off Automatic Numbering In Word Online, Funny Ways To Introduce Yourself To An Audience,

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *